top of page

 

 

תקנון ותנאי שימוש באתר אפי-נו ישראל www.epi-no.co.il 

ברוכים הבאים לאתר `אפי-נו ישראל`, להלן "האתר". 

תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין בעל האתר לבין המשתמש באתר בין אם הם אדם פרטי, חברה, תאגיד או גוף כלשהו, להלן "המשתמש". 

בעצם השימוש באתר כולל החנות, התכנים, הפרסומות וכל מה שנכלל באתר, מצהיר המשתמש כי הוא מקבל על עצמו את תנאי התקנון כולל הרישא שלעיל ומסכים להם באופן מוחלט. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש כולם או חלקם הוא אינו רשאי לעשות באתר כל שימוש. 

האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעדכן את התקנון ותנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. 

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהתכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. 

התכנים באתר נועדו לספק מידע כללי בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ רפואי, אין בהם משום מתן עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. בכל מקרה של ספק, יש לפנות אל המומחה. 

תכנים רבים באתר מבטאים דיעה אישית של בעל האתר והמידע הכלול בהם הנו בלתי מחייב, שלא ממקור ראשון ואינו מהווה בשום דרך, המלצה לשימוש במוצר רפואי או אחר או תרופה כלשהי, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. 

בעת מקרה חירום רפואי או במקרה של ספק כלשהו אין להסתמך על עצה מהאתר, אלא לפנות ללא שיהוי לקבלת עזרה רפואית מוסמכת בבית חולים או מידי רופא המוסמך לטפל בתחום הבעיה. המקרים רבים, שיהוי בפניה לטיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף קטלני. 

אחריות ושימוש


האתר ובעל האתר לא ישאו באחריות כלשהי לגבי כל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים או במוצרים הנמצאים או המתפרסמים באתר. 

האתר מאפשר למפרסמים שונים לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד. 

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הבלעדית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל. 

קניין רוחני וזכויות יוצרים


מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים, לרבות כל המידע המתפרסם באתר, העיצוב, קוד המחשב המפעיל את האתר, קבצי טקסט, גרפיקה ומולטימדיה המצויים באתר ועוד שייכים לאתר. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב. 

שמירה על פרטיות


פרטים שיזין המשתמש לרשימות תפוצה שלנו על-פי בקשתו המפורשת (לדוגמא לצורך הצטרפות לניוזלטר, אך בשום אופן לא לפורום) ישמשו את בעל האתר גם לצרכים סטטיסטים שונים. כמו בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשלוח לכתובת המשתמש מעת לעת, הודעות פרסומיות של בעל האתר ו/או של שותפינו מסחריים. בכל עת תישמר למשתמש הזכות להורות על מחיקת רשומתכם מרשימות אלו. 

 

משתמשים

כל אזרח ישראלי שמלאו לו 18 שנים לפחות ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף שהונפק לו על ידי חברת אשראי ישראלית ותא דואר אלקטרוני תקין רשאי להשתמש באתר.

יחד עם זאת בעל האתר רשאי שלא לאפשר את השימוש בו ללא צורך במתן הודעה או נימוק למשתמש מסוים או לקבוצת משתמשים מסוימת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

רכישה

תהליך הרכישה יותנה באישור הסכמה לאמור בתקנון זה.

הרכישה תתבצע באמצעות מילוי טופס ומתן פרטים שונים של הרוכש כגון כתובת, מספר כרטיס אשראי וכו'.

 

אספקה

אספקת המוצרים תיעשה בהתאם למפורט באתר (דואר רשום או איסוף עצמי מנקודות המכירה) ולפי האופציות המוזכרות בו בלבד והניתנות לבחירה על ידי הרוכש.

 

ביטול עיסקה והחזרת מוצרים

משתמש אשר מעוניין לבטל את העיסקה שביצע – יהא עליו למסור הודעה על כך בכתב לבעל האתר באמצעות פרטי הקשר המופיעים באתר וכן להחזיר את המכשיר כשהוא ארוז באריזתו המקורית ההרמטית ובצירוף החשבונית והצהרתו כי לא נפתח ולא נעשה בו שימוש לספק בתוך 14 יום ממועד ביצוע העיסקה על ידו. למען הסר ספק ומבלי לפגוע בכלליות הדברים יובהר כי החזרת המכשיר הארוז והחשבונית לידי בעל האתר – הינה באחריותו המלאה של המשתמש.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן יגבה בעל האתר מהמשתמש באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש בעת ביצוע העיסקה 5% משיעור העיסקה או 100 ₪ - הנמוך מביניהם.

 

אי כיבוד עיסקה על ידי חברת האשראי

במקרה שבו חברת כרטיסי האשראי לא תכבד בכל סיבה שהיא את חיוב כרטיס האשראי של המשתמש תהיה העיסקה בטלה ומבוטלת ולא יהיו למשתמש שום טענות כלשהן לבעל האתר.

 

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מתחייב המשתמש באתר בזאת כדלהלן: 

לא לעבור על החוק בכל דרך ולא להעלות לאתר חומר בלתי חוקי או כזה המעודד עבירה פלילית או אחרת לפי חוקי מדינת ישראל, כולל אי מתן קישור לחומר כזה; 

לא להעלות לאתר או לפורום תכנים בעלי אחד או יותר או מהסממנים הבאים: אופי מטעה, מאיים, מטריד, בוטה, מגונה, ממריד, גזעני, מסית, מעליב, חודר לפרטיות, פוגע בזכויות כלשהן ובחובות אמון, תוכן שיש בו משום לשון הרע על אדם או גוף כלשהו, פורנוגרפי או בעל אופי מיני או אחר שעלול לפגוע ברגשות הציבור, תוכן פרסומי מכל סוג שהוא, תוכן החושף מידע על גולשים אחרים, תוכן הנוגע לקטינים או לדרכי זיהוי או התקשרות עמם או שניהם, תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, תוכן שיש בו משום הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים מסחריים או שמות מסחריים, פטנטים וכו`, תכני קוד מחשב או יישומים מכל סוג; 

לא להשתמש בתכני האתר, שירותיו או קבצי המחשב שלו לצורך פעולה אסורה עפ"י כל דין, ולא לחדור לקבצי המחשב של האתר בשום דרך; 

גולש שינהג בניגוד למפורט לעיל כניסתו תיחסם והוא לא יוכל להמשיך ולגלוש באתר גם תחת שם אחר, ובמקרה שהאתר ימצא לנכון התכנים שהעלה יוסרו. 

המשתמש ישפה את האתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, אשר יגרמו לו ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר בתוך 24 שעות מקבלת הדרישה לכך והוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה מהאתר בקשר עם השימוש באתר.

 

bottom of page